Necessitem 4.000 milions d’euros

El dèficit de la Generalitat de Catalunya (2008): necessitem 4.000 milions d’euros!

 

Introducció

Si partim de les dades oficials publicades per la Generalitat, el 2008 hi ha una caiguda lliure dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, que depenen, en bona part, del mercat immobiliari. S’estima que a finals d’any aquesta pèrdua d’ingressos serà de l’ordre d’uns 2.700 milions d’euros. D’altra banda, les despeses de la Generalitat estan augmentant més del previst. Concretament uns 700 milions d’euros. Ja en portem 3.400 de dèficit aquest any. A partir de l’any vinent, amb la supressió de l’impost sobre el patrimoni la Generalitat deixarà d’ingressar 470 milions més. Ja en portem 3.870. Ara, només ens falta afegir-hi la inflació i ja tenim els 4.000 milions. Qualsevol sistema de finançament que es pacti que no prevegi aquests 4.000 milions addicionals, suposarà una pèrdua d’ingressos per a Catalunya.

 

ANALISI

Analitzant les dades oficials publicades per la pròpia Intervenció de la Generalitat de Catalunya es confirmen les sospites: no anem bé.

 

Parteixo de l’anàlisi de les liquidació a juny de 2008. És un bon moment per què és just la meitat de l’exercici. Amb uns petits ajustos, podem projectar la previsió a finals d’any per poder apreciar quina serà la magnitud de la tragèdia.

 

Les despeses.

 

Les despeses, com no podria ser d’una altra forma, segueixen el seu ritme, sense assabentar-se de la crisi:

 

DESPESES

 

(EN MILERS)

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST

 

OBLIGACIONS

 

% D’EXECUCIÓ

INICIAL

 

RECONEGUDES

 

 

 

 

(JUNY 2008)

 

 

 

 

 

 

 

28.243.342

 

14.462.965

 

51,21%

 

Fàcilment, podem preveure, de seguir amb aquest ritme, quina serà l’evolució fina a finals de l’exercici:

 

PRESSUPOST

OBLIGACIONS

PROJECCIÓ DESVIACIÓ

INICIAL

RECONEGUDES

A FINAL D’EXERCICI

 

(final 2008)

 

 

 

 

 

 

28.243.342

28.925.930

682.588

2,42%

 

 

Veiem que, amb un ritme de despesa “normal”, es produirà una necessitat de fiançament addicional de prop de 700 milions d’euros.

 

Els ingressos

 

Fins ara, aquestes “petites” desviacions a l’alça de la despesa podien ser assumides fàcilment per l’increment de la recaptació produïda per la bonança econòmica. Recordem que els ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya provenen, com a font més important, de l’impost de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats. La recaptació d’aquest impost està íntimament relacionada amb les transaccions immobiliàries. No cal ser molt lúcid per veure que en els darrers anys, sense fer pràcticament res, la Generalitat veia augmentar significativament els seus ingressos. Ara, amb una paràlisi de l’economia en general i del mercat immobiliari en particular, els ingressos de la Generalitat per aquest concepte, s’han reduït a la meitat.

 

INGRESSOS

PREVISSIÓ

 

DRETS

 

% D’EXECUCIÓ

(EN MILERS)

INICIAL

 

LIQUIDATS

 

 

 

 

 

(JUNY 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.243.342

 

12.054.681

 

42,68%

 

 

 

 

 

 

Impostos directes

7.448.500

 

3.081.109

 

41,37%

Impostos indirectes

10.662.800

 

4.084.367

 

38,30%

taxes

596.500

 

223.485

 

37,47%

Transferencies corrents

7.296.000

 

3.115.953

 

42,71%

Resta

2.239.542

 

1.549.767

 

69,20%

 

El capítol d’impostos directes està conformat, en la part més important, per les següent partides:

          IRPF, tram autonòmic. Aquesta recaptació la fa l’Estat i la va transferint sistemàticament a la Generalitat. S’ha pres com a supòsit que no es veurà afectada la seva recaptació a la baixa respecte a la previsió feta al pressupost inicial.

          Impost sobre successions i donacions.  Aquest és un impost que no depèn de l’evolució de l’economia, per la seva pròpia naturalesa. Així que se li suposa un comportament lineal. Tot i que ha patit aquest exercici un lleugera retallada, he pres com a supòsit que no afectarà la seva desviació en el dèficit final.

          Impost sobre el Patrimoni. De la mateixa manera que el tram autonòmic de l’IRPF, la seva recaptació correspon a l’Estat i aquest l’ha de transferir a la Generalitat de Catalunya. Tot i que al mes de juny encara estava pendent la seva transferència, he pres com a supòsit que es transferirà la previsió inicial íntegra.

En definitiva, per tal de projectar els ingressos a finals d’exercici, he optat per donar un tractament neutral a la imposició directe. Nogensmenys, cal tenir present que l’eliminació de l’impost sobre el patrimoni comportarà la pèrdua d’ingressos per a l’exercici de 2009 de, com a mínim uns 471 milions d’euros.

 

El capítol d’impostos indirectes és el que està patint més la davallada de la recaptació. Veiem les partides més importants:

          Impost sobre transmissions patrimonials. La seva recaptació a baixat a la meitat. Així, dels prop de 4.000 milions d’euros que es preveia recaptar, a mitjans d’exercici hauríem d’esperar haver recaptat, al menys la meitat, és a dir, uns 2.000 milions. Doncs bé, la realitat és que no s’han recaptat ni 1.000. De seguir així (que encara pot anar a pitjor) es produirà una manca d’ingressos per aquest concepte d’uns 2.000 milions d’euros.

          Iva i resta d’impostos especials. Al tractar-se d’imposicions sobre el consum, estan també en clar retrocés, no tant accentuat com en l’impost de transmissions, però sí força significatiu quant al seu volum.

 

De la resta de partides, s’ha considerat com a supòsit un tractament neutral, excepte pel que fa a les taxes que s’ha optat per projectar-les igual que la resta d’imposició indirecta.

 

Podem procedir a fer una projecció de l’evolució dels ingressos, de la manera següent:

 

INGRESSOS

PREVISSIÓ

DRETS

PROJECCIÓ DESVIACIÓ

 

INICIAL

LIQUIDATS

A FINAL D’EXERCICI

 

 

(final 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

28.243.342

25.599.746

-2.643.596

-9,36%

 

 

 

 

 

Impostos directes

7.448.500

7.448.500

0

0,00%

Impostos indirectes

10.662.800

8.168.734

-2.494.066

-23,39%

taxes

596.500

446.970

-149.530

-25,07%

Transferencies corrents

7.296.000

7.296.000

0

0,00%

Resta

2.239.542

2.239.542

0

0,00%

 

 

El dèficit

 

El dèficit l’obtenim, d’una banda, de la desviació de la despesa (quasi 700 milions d’euros) i per altra banda per la davallada dels ingressos (més de 2.600 milions d’euros).

 

DÈFICIT PREVIST A FINALS D’EXERCICI:

 

 

 

AUGMENT DE DESPESA

 

682.588

REDUCCIÓ INGRESSOS

 

2.643.596

 

 

 

DÈFICIT PREVIST

3.326.184

 

Per tant, del nou sistema de finançament, si volem quedar-nos com fins ara, hem d’obtenir com a mínim, la compensació d’aquest dèficit més la pèrdua dels ingressos produïda per l’eliminació de l’impost sobre el patrimoni (471 milions d’euros).

 

Si la Generalitat vol mantenir el nivell de prestació de serveis igual que al 2008 necessita urgentment augmentar la seva despesa en prop de 4.000 milions d’euros. Tot el que s’obtingui de més del nou sistema de finançament per sobre dels 4.000 milions serà finançament “extra”. Tot el que estigui per sota d’aquesta xifra, comportarà una pèrdua real d’ingressos per a la Generalitat.

 

Xavier Martinez Gil

(extracte publicat a l’AVUI de 4/10/2008: http://paper.avui.cat/article/opinio/141406/bustia.html)

 

Autor: xaviermartinez

Economista i Doctor en Dret Tributari. Sociologia per accident, Belles Arts per vocació.

One thought on “Necessitem 4.000 milions d’euros”

 1. Només enviar-te això perquè li facis una ullada.
  De l’associació ATTAC
  DIFUSIÓ DEL TREBALL QUE ESTÀ FENT UN GRUP AMPLI I OBERT D’ORGANITZACIONS I PERSONES EN CONTRA DE LES PRIVATITZACIONS

  Des d’abans de l’estiu un grup molt ampli d’entitats, associacions i organitzacions diverses de Catalunya estem realitzant reunions periòdiques a fi d’avançar en la necessària coordinació de les lluites que es fan a Catalunya contra les privatitzacions.

  Vam consensuar un Manifest, que es copia al final, en el que es resumeixen els punts de coincidència de tots els que LLUITEM PER LA DEFENSA I RECUPERACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS I SOCIALS.

  Ara volem reflexionar tots plegats i a la vegada invitar a totes les persones i entitats interssades, amb l’objectiu d’aprofondir en la posta en comú de posicions col·lectives de lluita i de refús de la política capitalista de privatitzar tot el que pot donar beneficis a empresaris privats.

  Per això els dies 12 i 13 del proper desembre farem unes JORNADES que anomenem: “Serveis públics, guanys privats. Recuperem els serveis públics”. En elles debatirem qué entenem per servei públic, quins sectors de l’economia i els serveis deurien ser públics, com han de funcionar, la seva qualitat i financiació, el control dels ciutadans, etc..S’hi parlarà d’administració, sanitat, ensenyament, transports, comunicacions, medis de comunicació, pensions, i altres.

  Per fer més eficaç el debat, convidem des d’ara a tothom, que comparteixi els criteris aquí exposats, a sumar-se al nostre treball col·lectiu. Ens podeu contactar a l’adreça electrònica: dretserveis@gmail.com
  Ens reunim cada 15 dies al carrer Mare de Deu del Pilar 15
  La próxima 15/10/2008
  Us esperem¡

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  PER LA DEFENSA I RECUPERACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

  Els serveis públics i socials es van conquerir per satisfer les necessitats de les persones, no pel comerç i el benefici econòmic i no es poden regir per criteris de rendibilitat sinó d’interès social. D’accés universal, i mantinguts per una fiscalitat solidària, representen els drets més significatius assolits pels ciutadans a través de la història i són indispensables per lluitar contra les desigualtats socials i territorials. La provisió dels serveis públics s’ha de desenvolupar en base a les necessitats de tothom, i no en la seva capacitat de pagament segons les lleis del mercat. Els drets socials no han de ser liberalitzats ni privatitzats.

  Estem patint una ofensiva neoliberal, per part de tots els sectors governamentals, en contra dels Serveis Públics, tots ells estan aplicant polítiques de privatització i de liquidació de l’Estat del Benestar. En aquest sentit els dirigents econòmics i polítics estan instant al Govern de l’Estat a privatitzar tot el que pogués ésser controlat per empreses privades. Estem en contra de la disminució de la despesa pública social, i a favor del seu augment significatiu, amb gestió i execució directa. Denunciem que aquesta ofensiva es porta també des d’institucions internacionals i especialment de la Unió Europea, de la qual la directiva Bolkenstein de liberalització de serveis i el mateix Tractat de Reforma de la UE (Lisboa, desembre de 2007), són un exemple d’imposició antidemocràtica d’un model econòmic neoliberal.

  Davant aquesta ofensiva es fa necessari recolzar les lluites socials i unificar les accions per tal que no es quedin aïllades en cada sector, i es faci possible la participació de tota la ciutadania. Cal una acció de denúncia dels processos de privatització, que sovint només coneix de manera conscient el sector més directament afectat.

  Cal posar en evidència que l’ofensiva privatitzadora, a més a més dels sectors socials bàsics com la sanitat, l’educació i el sistema de pensions, s’estén també al territori i la distribució de l’aigua, transports urbans i ferrocarril, mitjans de comunicació, energia i telecomunicacions i altres sectors ja privatitzats. Fets que darrerament els mitjans de comunicació presenten com inevitables i part de la ciutadania també.

  Només si els ciutadans i ciutadanes estem informats i actuem organitzats podrem aturar aquesta ofensiva i reconduir el procés cap a una restauració d’uns Serveis Públics controlats democràticament per part de la ciutadania. Volem uns serveis no únicament “públics”, sinó també gestionats amb la participació dels usuaris i usuàries, treballadors i treballadores, deslliurats de la tutela dels buròcrates i/o tecnòcrates. Volem també uns serveis públics que respectin plenament els drets laborals dels que hi treballen, tant en salaris com en condicions de treball, i denunciem que les externalitzacions i subcontractacions perjudiquen tant a treballadors/es com a usuaris/es.

  Les organitzacions i col·lectius que conformem aquesta coordinadora ens hem proposat iniciar una unitat d’acció ciutadana, començant per unes jornades: “SERVEIS PÚBLICS, GUANYS PRIVATS: RECUPEREM ELS SERVEIS PÚBLICS!”, a celebrar el mes de desembre 2008.

  UNITAT D’ACCIÓ EN LA DIVERSITAT, LLUITEM CONTRA LES PRIVATITZACIONS

  UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE,

  UN ALTRE ORDRE ECONÒMIC ÉS NECESSARI !

  COORDINADORA CIUTADANA EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS I CONTRA LES PRIVATITZACIONS

  http://dretserveispublics.blogspot.com/

  donen suport:

  IAC, FAVB, CGT-Transports, CGT-TV3, CGT-Parcs i Jardins, SU-Metro, CATAC-CTS, COBAS, ACDSP, Mesa Cívica, Ecoconcern, Xarxa Contra Tancaments, P.C.P.C., L.I., P.H., Seminari Taifa, Entesa per la República, ATTAC-Catalunya, CGT-Pius hospital de Valls, CGT-Ensenyament

  Barcelona, juny 2008

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s