LA REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

(Publicat el 13/3/2008 a Expansion.com)

http://www.expansion.com/edicion/exp/funcion_publica/gestion_y_clima_laboral/es/desarrollo/1100251.html

 

La reforma de l’administració tributària a Catalunya ha consistit únicament en un canvi de la forma d’organització. No ha variat el contingut, ja que les competències són exactament les mateixes que abans. La creació de l’Agència Tributària de Catalunya cal entendre-la doncs, com un exercici de la capacitat d’autoorganització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, capacitat que ja tenia la Generalitat fins i tot abans de l’aprovació del nou Estatut. Les competències vIndran condicionades pel nou sistema de finançament. És evident que comptarà, com a topall, amb les previsions aprovades en les disposicions addicionals de l’Estatut. Així, amb tota probabilitat, es produirà un augment en la cessió del rendiment de l’IRPF, que passarà del 33% actual al 50%, així com de l’IVA que passarà de l’actual 35% al 50%. Però la cessió del rendiment d’un impost no comporta la cessió de la capacitat de gestió sobre del mateix. Així, des del punt de vista competencial, la Generalitat de Catalunya comptarà amb les mateixes competències en matèria de gestió tributària que abans de la creació de l’Agència.

 

En la línia de mimetisme de l’Agència de l’Estat, s’ha creat un cos nou especialitzat en tributs, en el qual es copia l’esquema de l’Agència estatal. El fet de crear un cos especialitzat hi ha que valorar-lo molt positivament ja que així es reconeix la professionalització dels treballadors públics de l’àmbit tributari. Tanmateix, el Govern, en una clara demostració de desconfiança cap als seus propis funcionaris, pretén sotmetre tot el col·lectiu de tècnics a un nou procés selectiu per poder accedir a les funcions de la nova Agència. Val la pena recordar que, tant Andalusia com les Balears es troben en el mateix procés de creació de les seves Agències Tributàries. En aquestes comunitats autònomes s’ha optat per solucions pròpies, amb major sensatesa. A diferència del Govern de Catalunya, el balear ha optat per reconèixer la professionalització a tots els seus funcionaris amb responsabilitat tributària: des del primer inspector fins a l’últim auxiliar. En coherència amb això, han incorporat sense dubtes en tot el seu personal amb experiència acreditada, de forma automàtica als nous cossos especialitzats. D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de la qualitat en la gestió i l’atenció tributària, tant als contribuents com els col·lectius professionals vinculats al món fiscal.

 

Incomprensiblement en Catalunya s’ha deixat fora a la majoria del personal que fins avui ha vingut exercint les funcions tributàries de la Generalitat de Catalunya. Qui vulgui mantenir les seves funcions ha de passar per un nou i incert procés selectiu. Entretant, la gestió tributària no es pot detenir.

 

Des de l’associació que representa a tot el col·lectiu de tècnics de l’Administració tributària de Catalunya estem disposats a defensar el mateix tracte que es reconeix per als professionals de la resta de comunitats autònomes, així com un model d’Agència propi i diferenciat del de l’Administració de l’Estat.Per aquests motius, entenem que l’Agència Tributària de Catalunya ha d’optar per un model organitzatiu propi i independent del model Estatal, adaptat a les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, i que compti, sense cap tipus de desconfiança amb tot el personal que durant molts anys ha vingut exercint les competències tributàries de la Generalitat amb la màxima solvència.